Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
e-shopu http://www.najkrajsiabaculka.sk


1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) a predávajúcim je obchodná
spoločnosť:

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:    BAJAHUC s.r.o.

Sídlo podnikania: Vitanová 384, PSČ: 027 12 Vitanová Slovenská republika

IČO: 53295749
 
DIČ: 2121328220
 
IČ DPH: SK2121328220

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Vitanová 384, PSČ: 027 12 Vitanová Slovenská republika
 

Tel. číslo: +421 940 656 764
 
Miesto prevádzky: 
 
Západ 1869/53, 028 01 Trstená  
 
 
SK
Číslo účtu: 2102055124/8330
IBAN: SK57 8330 0000 0021 0205 5124
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
 
ČR
Číslo účtu: 2902055149/2010
IBAN: SK25 8330 0000 0029 0205 5149
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 


1.2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu http://www.najkrajsiabaculka.sk, ktorý
prostredníctvom tohto e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Pre účely zákona sa
spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy
nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.


1.3. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý
umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického
zariadenia.

1.4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je
možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie je nulová).

1.5. Hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému
prostriedku komunikácie sú uvedené na e-shope
http://www.najkrajsiabaculka.sk

Kupujúci v celom rozsahu uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom eshopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že
predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.
 
 

2. Cena tovaru a služieb

2.1. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné a vrátane 20% DPH.

2.2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
 
 

3. Objednávka

3.1. Objednávka tovaru alebo služieb vznikne potvrdením procesu objednávania v e-shope
výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia
objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne
vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si
možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

3.2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb.
Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na
uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.

3.3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný
informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka
kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3.4. tohto
článku.

3.4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné
meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim,
ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neupravuje inak. Potvrdením
objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na emailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne
číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou, v akom
rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa
predávajúceho, ktorou sa objednávka kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta,
resp. inak zreteľne neakceptuje, je odmietnutie objednávky kupujúceho.

3.5. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie
objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia, a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába,
nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak
závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej
moci, môže predávajúci objednávku stornovať, o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež
má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol
nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-
mail, telefonický kontakt alebo nesprávnu resp. neexistujúcu adresu. Ak kupujúci zaplatil
preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní od zrušenia objednávky.
 
 

4. Platobné podmienky

4.1. Tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

   4.1.1. v hotovosti na dobierku, na mieste určenom kupujúcim v objednávke;

   4.1.2. v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru,

   4.1.3. on-line platbou kartou ComGate Payments, a.s. 

4.2. Poplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. V. týchto všeobecných
obchodných podmienok.

4.3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu na základe jednorazového zľavového
kupónu.

4.4. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.
 
 

5. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

5.1. Pri on-line platbe kartou predávajúceho si za dopravné predávajúci účtuje
nasledovné sumy:

     5.1.1. pri doprave kuriérskou spoločnosťou GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
 

5.2. Pri platbe na dobierku (priamo kuriérovi pri preberaní zásielky) si za dopravné predávajúci
účtuje nasledovné sumy:

   5.2.1. pri doprave kuriérskou spoločnosťou- kuriér – 4,90 EUR +
poplatok za dobierku – 1 EURO.
 

5.3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie
uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

5.4. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť
objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu
nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v
objednávke.
 
 

6. Dodacie podmienky

6.1. Predávajúci je povinný do 10 dní od potvrdenia objednávky za
dohodnutých podmienok zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri
tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

6.2. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb s rôznou lehotou dodania, celá
objednávka bude dodaná v termíne najdlhšej dodacej lehoty. Ak časť tovarov z
objednávky nie je skladom, resp. chýba materiál na výrobu, predávajúci informuje o tom
kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok.

6.3. Spolu s tovarom je kupujúcemu zasielaná faktúra (daňový doklad) a ďalšie dokumenty,
napr. návod, príp. ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

6.4. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6.5. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

   6.5.1.  GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
 
 

7. Prevod vlastníckeho práva

7.1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho po zaplatení plnej ceny a
ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku momentom prevzatia
veci od predávajúceho alebo dopravcu.
 
 

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od
zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov,
spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku
alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo
(i) dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru alebo (ii)
dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pre ostatné prípady sa uplatňuje § 7 ods. 2 alebo
3 zákona č. 102/2014 Z.z. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ
má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred dodaním tovaru.

8.2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od zmluvy osobne
doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas
jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v
posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie
práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je
povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet
zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry,
návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom,
najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.).
Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby si vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a
tovar zaslal doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci
využiť nasledovný formulár TU.

8.3. Zásielka, v ktorej bude tovar zaslaný na dobierku, nebude prevzatá.

8.4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti rovnakým spôsobom spotrebiteľom zaplatené plnenie za
tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014
Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa
doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený
tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade, ak predávajúci
navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa
s predávajúcim na inom spôsobe vrátania platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi
nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Neplatí v prípade cezhraničnej objednávky.
Vtedy zaniká nárok na vrátenie nákladov na dopravu. 

8.5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v celom rozsahu podľa ustanovenia § 10 ods.
3 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov.

8.6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v
§7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. v znení neskorších predpisov t.j. ide o :

   8.6.1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom
spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto
súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak
došlo k úplnému poskytnutiu služby,

   8.6.2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na
finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

   8.6.3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

   8.6.4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

   8.6.5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní
porušený,

   8.6.6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne
zmiešaný s iným tovarom,

   8.6.7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia
zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena
závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

   8.6.8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal
predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je
predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo
údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si
tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

   8.6.9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových
záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak
spotrebiteľ tento obal rozbalil,

   8.6.10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a
predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

   8.6.11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru,
nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb
súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje
poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

   8.6.12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol
riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od
zmluvy.

8.7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho
používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 
 

9. Práva a povinnosti zmluvných strán

9.1. Za zmluvné strany sa považuje predávajúci a kupujúci.

9.2. Kupujúci je povinný:

   9.2.1. prevziať objednaný tovar,

   9.2.2. zaplatiť za prevzatý tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

   9.2.3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

9.3. Predávajúci je povinný:

   9.3.1. dodať zákazníkovi tovar v uvedenej kvalite, množstve a v dohodnutej cene a lehote,

   9.3.2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi elektronicky, resp. na
vyžiadanie v listinnej podobe, všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za
tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

10. Alternatívne riešenie sporov

10.1.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, (ďalej len
„kupujúci - spotrebiteľ“). Touto osobou je fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorá pri
uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

10.2.Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim - spotrebiteľom a
predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so
spotrebiteľskou zmluvou.

10.3.Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak
nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa
domnieva, že predávajúci porušil jeho práva vyplývajúce z právnych predpisov
upravujúcich práva spotrebiteľov.

10.4.Žiadosť je potrebné zaslať predávajúcemu písomne prostredníctvom poštového úradu na
adresu prevádzkovateľa
alebo e-mailom na adresu info@najkrajsiabaculka.sk 

10.5.Ak predávajúci odpovie na žiadosť kupujúceho zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30
kalendárnych dní od jej odoslania, kupujúci - spotrebiteľ má právo podať Návrh na začatie
alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov
(ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov (ďalej len „zákon“).

10.6.Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby uvedené v ustanovení § 3 zákona.

10.7.Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený podať návrh spôsobom určeným v ustanovení § 12
zákona, pričom tento návrh musí spĺňať zákonom ustanovené náležitosti.

10.8.Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje
sumu vo výške 20,- EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho - spotrebiteľa požadovať
úhradu poplatku za začatie konania vo veci alternatívneho riešenia sporu, avšak
maximálne len do výšky 5,- EUR vrátane DPH.

10.9.Kupujúci - spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho
riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 
 

11. Záverečné ustanovenia

11.1.Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a
reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade
zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi
celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli
platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej
stránke predávajúceho.

11.2.Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je aj reklamačný
poriadok.

11.3.Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj
reklamačné podmienky.

11.4.Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú k dispozícií v sídle
predávajúceho k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke eshopu.

11.5.Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich
neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení
predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 250/2007
Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov,
Zákona č. 22/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z v
znení neskorších predpisov a iných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.6.V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky
uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

11.7.Predávajúci nie je viazaný žiadnym Kódexom správania, ktorý by bol povinný pri svojej
činnosti dodržiavať.

11.8.Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú
platnosť a účinnosť 26.10.2020.
 
 
 

                                                 Reklamačný poriadok
                      neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok
 

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom
spotrebiteľa.

2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej
činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24
mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa
a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec
a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom,
postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto
reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.

3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od
predávajúceho, ak si tovar prebral kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady
tovaru.

5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
    a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
    b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na
        používanie,
    c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a
        mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
    d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
    e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
    f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými
       zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením
       záručných podmienok.

Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

6. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež aj na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti)
spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci,
doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas.
Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená
na tovare, ak takémuto označeniu tovar podlieha.

7. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho uvedenú nižšie, avšak nie na
dobierku, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas
prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúča sa tovar zaslať doporučene bez príplatku za
expres služby, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe
(faktúru) a popis vady alebo odporúča sa priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s
dokladom o kúpe. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie
formou e-mailu).

8. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie
tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia
predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného
odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení
reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie
iným spôsobom. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. Predávajúci je povinný
o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité
technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení
spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch
možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci
právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu
tovaru za nový.

10. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí
reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a
pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie,
zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

11. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od jeho kúpy, môže
predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na
výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné
posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť
spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do
14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

12. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od jeho kúpy a predávajúci ju zamietol,
osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže
spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie
určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne
vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak
spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže
reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.
Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie
všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené
náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

13. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru
na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume
a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

14. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
    a) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas
        a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
    b) kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka
        len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady
        vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
    c) predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to
        kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
    d) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má
        kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma
        kupujúci v prípade, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné
        vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
    e) ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

15. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním
reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na
prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

16. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné
skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Predávajúci
odporúča kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. V prípade ak tovar
nemôže byť skontrolovaný v prítomnosti dopravcu, musí byť skontrolovaný ihneď po jeho
prevzatí. V prípade, že je tovar poškodený, najneskôr do 24 hod. od jeho prevzatia, kontaktujte
predávajúceho e-mailom.

17. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a
predávajúci si vyhradzuje právo ho kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia
predávajúceho.

18. Kontaktné údaje predávajúceho pre uplatnenie reklamácie:

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:    BAJAHUC s.r.o.

Miesto podnikania: Vitanová 384, PSČ: 027 12 Vitanová Slovenská republika

IČO: 53 295 734
 
DIČ: 2121328220
 
IČ DPH: SK2121328220

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Vitanová 384, PSČ: 027 12 Vitanová Slovenská republika
 

Tel. číslo: +421 940 656 764
 
 

Číslo účtu: 6728311001/5600


IBAN: SK1656000000006728311001

 

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť TU.

 

 

 

 

 

Platba

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Loga banky
 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

 

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s.:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267